November 25, 2020

บิ๊กแดง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ แก่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน...