April 13, 2021

โอนเร็วขึ้น! ‘เงินคนแก่ – เงินคนพิการ – เงินอุดหนุนเด็ก – อสม.’ จ่าย 9 เม.ย.

โอนเร็วขึ้น! กรมบัญชีกลางแจ้ง “เงินคนแก่ – เงินคนพิการ – เงินอุดหนุนเด็ก – อสม. – อสส.” จ่ายพร้อมกัน 9 เม.ย.

วันนี้ (1 เม.ย.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department แจ้งว่าในวันที่ 9 เมษายน 2564 จะโอนวงเงินตามรายการต่อไปนี้ทั้งหมด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปกติจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

เบี้ยความพิการ (ปกติจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ปกติจ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน)

เงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) (ปกติจ่ายภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน)

ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 10 เมษายน 2564 และวันที่ 15 เมษายน 2564 ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ จึงจ่ายเงินวันที่ 9 เมษายน 2564 แทน

 

ขอขอบคุณ : thebangkokinsight