May 18, 2021

ครม.เคาะงบเฉียด 3,000 ล้าน ประกันภัยข้าวนาปี คุ้มครอง 46 ล้านไร่

ประกันภัยข้าวนาปี ปีที่ 10 ครม. เคาะงบ 2,936 ล้านบาท คุ้มครอง 46 ล้านไร่ ความเสี่ยงจาก 7 ภัยธรรมชาติ ไร่ละ 1,260 บาท พร้อมลดเบี้ยประกัน

น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มี.ค. 2564 เห็นชอบโครงการ ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 พื้นที่ประกันภัย รวม 46 ล้านไร่ ภายใต้วงเงิน 2,936 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกร มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านภัยพิบัติ ผ่านระบบการประกันภัย

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริง

 

สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 10 ซึ่งการดำเนินงานส่วนใหญ่มีลักษณะเดียวกันกับปี 2563 โดยปรับอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ลดลง 1 บาท (จาก 97 บาท/ไร่ เหลือ 96 บาท/ไร่) และปรับอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ซื้อประกันภัยเพิ่มและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ำ ลดลง 3 บาท (จาก 58 บาท/ไร่เหลือ 55 บาท/ไร่)

1. ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน Tier 1 กำหนดตามความเสี่ยงจริงของเกษตรกร รวม 45 ล้านไร่ แบ่งเป็น

 

  • ลูกค้า ธ.ก.ส. ทุกราย ค่าเบี้ยประกันภัย 96 บาทต่อไร่ (รวม 28 ล้านไร่) โดยรัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 58 บาทต่อไร่ และธกส. อุดหนุนให้ 38 บาทต่อไร่ (ยังไม่รวมค่าอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  • เกษตรกรทั่วไป และลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ซื้อเพิ่ม ค่าเบี้ยประกันภัยในพื้นที่เสี่ยงต่ำ 55 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 210 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง 230 บาทต่อไร่ (รวม 17 ล้านไร่) ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 55 บาทต่อไร่ (ยังไม่รวมค่าอาการแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับความคุ้มครองความเสี่ยงจาก 7 ภัยธรรมชาติ ไร่ละ 1,260 บาท ได้แก่ 1. น้ำท่วม หรือฝนตกหนัก 2. ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 3. ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น 4. ภัยอากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง 5. ลูกเห็บ 6. ไฟไหม้ 7. ช้างป่า และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดไร่ละ 630 บาท

2. ค่าเบี้ยประกันภัยแบบสมัครใจ Tier 2 กำหนดตามความเสี่ยงจริงของเกษตรกร จำนวน 1 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรจะต้องเป็นผู้ชำระเอง แบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ 24 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 48 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง 101 บาทต่อไร่ โดยคุ้มครองความเสี่ยงจาก 7 ภัยธรรมชาติ ไร่ละ 240 บาท และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดไร่ละ 120 บาท

การดำเนินการขายกรมธรรม์ จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คือ

Woman farmers planted rice seedlings in a field, rural areas and natural.
  • ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่1) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
  • ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 2) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  • ภาคตะวันตก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • ภาคใต้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากผลการดำเนินโครงการปีการผลิต 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรทำประกันภัย Tier 1 จำนวน 3.30 ล้านราย พื้นที่รวม 44.36 ล้านไร่

 

ส่วนประกันภัยเพิ่มเติม Tier 2 มีเกษตรทำประกันภัยจำนวน 3.33 หมื่นราย พื้นที่รวม 4.79 แสนไร่ รวมเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 ประเภท จำนวน 4,040 ล้านบาท และมีคำขอรับค่าสินไหมทดแทนจากเกษตรกรแล้ว 3.67 หมื่นราย เป็นเงิน 516 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ รัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมทำประกันภัยข้าวนาปี เพื่อเป็นการลดความสูญเสียหากเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชหรือโรคระบาด

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความเป็นไปได้ ในการปรับลดสัดส่วนการอุดหนุนของภาครัฐ ในการจ่ายเบี้ยประกัน เพื่อให้ระบบประกันภัย มีการซื้อขายได้โดยทั่วไป เหมือนการทำประกันภัยรถยนต์หรืออุบัติเหตุ เพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐ

ขอขอบคุณ : thebangkokinsight

error: Content is protected !!