ครม.เคาะวันนี้ คนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้ เช็กได้ที่นี่

กระทรวงการคลังดสนอมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบโค วิ ด- 9  ซึ่งชุดมาตรการรอบนี้จะเริ่มใช้ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 กรอบวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า แพกเกจกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ มี 4 มาตรการ.

คือ “คนละครึ่ง” ระยะที่ 3 โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 โดยช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.64) ครอบคลุมประชาชน 13.6 ล้านคน และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่ม ผู้พิ ก าร ผู้สูงอายุ รวม 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือนเช่นกัน

นายสุพัฒนพงษ์ คาดว่า เม็ดเงินกระตุ้นรอบนี้ ซึ่งเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจช่วงที่เหลือของปี จะช่วยให้เศรษฐกิจปี 2564 ขยายตัว 1.5-2.5%

ตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ไว้ เพราะถึงแม้การระ บ าดของโ ควิด  -19 ระลอกใหม่

จะกระทบการใช้จ่ายของประชาชน การบริโภคในประเทศ แต่เศรษฐกิจไทยยังมีหลายส่วนที่สัญญาณดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกฟื้นตัวชัดเจน ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณดีขึ้น โดยไตรมาสแรกปีนี้ มีมูลค่าคำขอส่งเสริมจากบีโอไอเพิ่มขึ้น 80% ซึ่งรัฐบาลจะพยายามผลักดันภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน ให้เร่งลงทุนเพื่อช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโต