เปิดเงินบัตรคนจนเดือนมิถุนานี้ ได้เท่าไหร่เช็กเลย

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด งวดประจำ เดือนมิถุนายน 2564 รัฐบาลยังคงให้เงินสนับสนุนต่อเนื่อง

ทั้งเป็นการโอนเงินค่าใช้จ่ายผ่านบัตร และโอนเงินที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ มาดูกันว่า บัตรคนจนเงินเข้าวันไหนบ้าง

บัตรคนจนเงินเข้าวันไหน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เงินเข้าบัตรคนจน 200-300 บาทต่อเดือน สนับสนุนค่าซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค ใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้เงิน 300 บาท
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้เงิน 200. บาท
เงินค่านสนับสนุนค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อเดือน

ชำระผ่านช่องทาง e-ticket ซื้อตัวโดยสาร (รถเมล รถไฟฟ้า บขส รถไฟ)
ผู้ได้เงินนี้คือผู้ถือบัตรคนจนที่อยู่ใน 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
วันที่ 18 มิถุนายน 2564

เงินสนับสนุนค่าไฟและค่าน้ำประปา

เงินค่าไฟ ผู้ถือบัตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้จะต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและต้องลงทะเบียนไว้กับการไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อบิลค่าไฟมาให้สำรองจ่ายไปก่อน เงินจะโอนเข้ามาทีหลัง และสามารถกดเป็นเงินสดออกมาจากบัตรคนจนได้

เงินค่าน้ำ เช่นเดียวกับเงินค่าไฟ จะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อใช้น้ำไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับ การประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาคแล้ว ให้สำรองจ่ายไปก่อน แล้วกดเงินสดออกมาทีหลัง

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

เงินช่วยเหลือผู้พิการ + 200 บาท

ได้เบี้ยความพิก าร 1,000 บาทต่อเดือน (800 บาทที่ได้ปกติ + 200 บาทจะมติครม. ตั้งแต่ต.ค. 2563)

เงินเบี้ยความพิการนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาจากบัตรคนจนได้

เบอร์โทร Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. หรือที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาราชการ