กลุ่มเป้าหมายเดิม เตรียมรับ 3,000 บาท โครงการนี้เลย

กลุ่มเป้ าหม ายเดิม เดือน มิถุนายน 64 รอรับ 3,000 บา ท ลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเฟ ส3 เพิ่ม 16 ล้ านสิ ทธิ์ เริ่ม มิ.ย.นี้ อีก 15 ล้ านคนต้องรับเงื่ อนไข

กระทร วงการค ลัง เตรี ยมเปิ ดลงทะเบี ยน คนละค รึ่งเฟส 3 เพิ่ม 16 ล้ านคน ในเดือนมิถุนายนนี้

ส่วนคนเก่า 15 ล้ านที่ได้รับอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบีย น แค่กดยินยอมรับเงื่อ นไข ย้ำทั้ง 4 โค รงการเยี ยวย า

เศร ษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ห้ ามใช้สิ ทธิซ้ำกัน หรือ เลือกได้เพียง 1 สิท ธิ์เท่านั้น เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง ในฐานะโฆษกกระท รวงการค ลังกล่ าวถึง.

การเปิ ดโคร งการคนละค รึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละค รึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้ านคน ว่า สำหรับการลงทะเบี ยน

คนละค รึ่งเฟ ส 3 นั้น คนที่เข้าร่วมโคร งการคนละค รึ่งเฟ ส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้ านคน

ไม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ แต่ต้องกดยินยอมตกลงรับเงื่ อนไขก่อนถึงจะเข้าร่วมได้ ส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน

จะต้องมาลงทะเบีย นเพิ่มเติม ค าดว่าจะเปิ ดลงทะเบี ยนภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมีเป้ าหม ายเพิ่มอีก 16 ล้ นคน

ผู้สื่อข่ าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาต รการ คนละครึ่ งเฟ ส 3

เพื่อจ่ าย เยี ยวย า ให้แก่ผู้ได้รับผลกระท บจาก CV19 ระลอกล่ าสุด (เมษายน 2564) โดยรั ฐบ าลจะจ่ าย
เยี ยวย าคนละ 3,000 บ าท 31 ล้ านคน วงเงิ นกว่า 9 หมื่นล้ านบ าท

อย่ างไรก็ตาม โคร งการ คนละค รึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหม าย 31 ล้ านคน ให้สิ ทธิ์ใช้จ่ ายที่

รั ฐจะสมท บได้วันละไม่เกิน 150 บ าท วงเงิ นไม่เกิน 3,000 บ าทต่อคน

รวมงบประมาณ 93,000 ล้ านบ าท ใช้จ่ ายช่วงเดือนกรกฎาค ม – ธันวาค ม 2564

สำห รับ โค รงการเร าช นะ เป็นการขย ายวงเงิ นช่วยเหลือให้ประชาช นอีกสัปด าห์ละ 1,000 บ าท

เป็นระยะเวลา 2 สัปด าห์ เริ่มโอนเงิ นรอบให ม่ให้แล้วในวันพฤหั สบดีที่ 20 และ วันที่ 27 พ.ค. 64

สำหรับผู้ที่ใช้ผ่ านแอ ปเป๋ า ตัง ส่วนผู้ที่ใช้ผ่ านบัต รประชาช น จะได้รับในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พ.ค.64

โดยจะสา มารถใช้จ่ ายสิ้ นสุดได้ในวันที่ 30 มิ.ย.64 โค รงการ ม.33 เร ารักกั น เป็นการขยา ยเพิ่มวงเงิ น

ช่วยเหลื อผู้ประกันตน มาตร า 33 อีกสัปด าห์ละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 2 สัปด าห์ จะเริ่มโอนเงิ นรอบให ม่

ในวันที่จันทร์ที่ 24 และ 31 พ.ค.64 โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ ายสิ้ นสุดในวันที่ 30 มิ.ย.64